top of page
aile-terapisi-620-s
Family-Therapy
1800x1200_what_is_family_therapy_ref_gui
counseling-services-family-therapy
3-Essential-Ingredients-for-Effective-Fa

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

     Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve aileleri için büyük önem taşımaktadır. Rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitimin kalıcı şekilde etkili olabilmesi için okul - veli - öğretmen üçlüsü zincirinde ihtiyaçlar belirlenip çalışmalar düzenlenmelidir. Alanında uzman olan psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışman gerek bireyin okulundaki eğitmenleriyle, gerek merkezdeki eğitmenleriyle ve aile ile sağlıklı iletişim kurmalıdır. Bu unsurların birbirlerinden haberdar olması, koordineli ve eşgüdümlü çalışması, birbirini tamamlayarak ilerlemesi önemlidir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;

  • İlgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve sosyal iletişim kabiliyetlerini tanımalarına,

  • Kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına,

  • Temel problem çözme becerilerini geliştirmelerine,

  • Çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına,

  • Kendileri, çevreleri ve eğitimleri ile ilgili sorunları ve güçlükleri çözebilmelerine yönelik psikolojik destek ve/veya danışmanlık hizmetleri planlanır ve yürütülür.

Ayrıca gerektiğinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer özel eğitim ve rehabilitasyon personeli, bireyin anne ve babası ile işbirliği içinde çalışmalar geliştirilir ve yürütülür. 

Bireylerin anne ve babalarına yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve gerektiğinde (yüzeysel) terapi hizmeti sunulur.

AİLE DANIŞMANLIĞI

     Çocuk eğitiminde aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Söz konusu farklı gereksinimli çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiği durumda bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp, genelleştirebilmesi açısından anne-baba ve okulun işbirliği içinde olmasının önemi artmaktadır.
     Çocuğa sunulan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir.

     Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını ve kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

 

Aile Eğitimi Çalışmaları Aşağıdaki Programlar Çerçevesinde Yürütülmektedir;

     Bireysel Psikolojik Danışma; Bireylerin aileleri ile yapılan görüşmelerde amaç, aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal ve davranışsal problemlerin  çözümüne ilişkin rehberlik etmek, başa çıkabilme becerilerini arttırmak.

     Aile Eğitim Toplantıları;  Aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait özellikler, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları, çalışılan hedefler ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguları paylaşmak.

     Aile Eğitim Seminerleri; Kurum içinde belli dönemlerde planlanan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. Kurumumuzda, alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerlerde; çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi, engelli hakları konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde, öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

bottom of page